Sieć Żłobków Małe Omnibuski - 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 RPZP.06.06.00-32-K017/18

Sieć Żłobków Małe Omnibuski - 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 RPZP.06.06.00-32-K017/18
Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna realizuje projekt pn. Sieć Żłobków Małe Omnibuski - 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 RPZP.06.06.00-32-K017/18, Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W Projekcie może uczestniczyć 96 kobiet ze Szczecina, Stargardu i Gminy Kołbaskowo, które chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka, a które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające łącznie następujące kryteria:
*zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin/Stargard/Gm. Kołbaskowo województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
*posiadające status:
osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; lub osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo w tym osoby na urlopie wychowawczym
Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu:

biuro@omnibuski.pl
tel: 668 704 517